Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.

BB bâù chủ tịch Công đoàn

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bảy (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:10' 30-08-2012
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 943
Số lượt thích: 0 người

Mẫu 5:

Đại hội CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị. tiểu học Lam Sơn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******* ***********
(Dấu BCH/CĐCS)
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu Chủ tịch công đoàn
Nhiệm kỳ 2012-2014.

Chúng tôi được Hội nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nhất trí cử vào ban bầu cử để tổ chức bầu Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2012.-2014 gồm:
1- Ông (Bà): Nguyễn Thị Bảy Trưởng ban
2- Ông (Bà): Trần Thị Phiên. Ủy viên

Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để hội nghị bỏ phiếu, việc bầu cử đã tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức qui định.

Sau khi kiểm phiếu, ban bầu cử đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu như sau:

Số Ủy viên BCHCĐ có mặt dự Hội nghị là 3 đ/c
Số Ủy viên BCHCĐ ứng cử và đề cử để bầu chức danh Chủ tịch CĐ là .2 đ/c
Số Ủy viên BCHCĐ có mặt tham gia bỏ phiếu 5 đ/c
Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra .5 phiếu
Tổng số phiếu ban bầu cử thu về .5 phiếu
Số phiếu hợp lệ 5 .phiếu
Số phiếu không hợp lệ .0.phiếu

Kết quả kiểm phiếu:
1- Ông (Bà) Trần Thị Thu Chiên số phiếu. 4/5, tỉ lệ. 80 %
2- Ông (Bà) Hùynh Thu Vân số phiếu 1/5, tỉ lệ 20 %

Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn trúng cử vào Chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2014 với số phiếu tín nhiệm cao nhất như sau:

Ông (Bà) Trần Thị Thu Chiên số phiếu. 4/5, tỉ lệ. 80 %
Biên bản lập thành 2 bản và lưu vào hồ sơ tài liệu của Đại hội.Làm tại. Quận 6 .vào lúc 11 giờ 00
Ngày 27 tháng. 8 năm 2012
Trưởng ban bầu cử

Nguyễn Thị Bảy


Mẫu 19

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN 6 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CĐCS tiểu học Lam Sơn -------------------------------------

Số: /TTr-CĐCS Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 20

TỜ TRÌNH
Đề nghị quyết định chuẩn y công nhận UVBCH, UBKT
CĐCS tiểu học Lam Sơn nhiệm kỳ 2012 -2014

Kính gửi : Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục QuẬn 6


- Căn cứ công văn số …../CĐGD ngày…tháng …năm…. của Công đoàn Giáo dục Quận 6 về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2014
- Căn cứ vào biên bản Đại Hội Công đoàn cơ sở ngày 22.tháng 8.năm 2012 về việc bầu Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2012-2014 và biên bản Hội nghị Ban chấp hành ngày 27.tháng 8 năm 2012 của CĐCS về việc bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch , UBKTCĐ, CN.UBKT và phân công nhiệm vụ cho các ủy viên BCH/CĐ .

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở kính đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Quận 6 ra quyết định chuẩn y công nhận UV.BCH, UBKT/ CĐCS với các chức danh cụ thể sau:

1/ Ban Chấp hành/CĐCS :
- Đ/c Trần Thị Thu Chiên Chủ tịch
- Đ/c Hùynh Thu Vân Phó Chủ tịch
- Đ/c Trần Thị Phiên Ủy viên
- Đ/c Nguyễn Thị Bảy Ủy viên
- Đ/c L ê Th ị Thanh Tuyền Ủy viên
2/ Ủy ban Kiểm tra/CĐCS :
- Đ/c Nguyễn Thị Bảy Chủ nhiệm
- Đ/c Trương Minh Thanh Ủy viên
- Đ/c Phạm Hòang Yến Ủy viên
Trân trọng kính chào./.Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNH
- Ban Thường vụ CĐGDTP CHỦ TỊCH
- Lưu.
 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình